Search This Blog

Followers

Thursday, February 14, 2008

More language practice (work in progress)

1.) 我出生在美国
Wo chu sheng zai Mei guo
I was born in America.
2.) Tengo un caracter muy fuerte.
I have a strong personality.
3.) 洗手间在那里?
Xishoujian zai nali?
Where is the bathroom?
4.) Juan es aburrido (characteristic).
John is boring.
5.) Juan esta aburrido (condition).
John is bored.
6.) Lo hará por su amigo.
He will do it for his friend.
7.) Lo hice por Ud.
I did it for you. (for your sake)
Ni hao. 你好。Wo xing Fike,jiao Brandon. 我姓Fike,叫Brandon。Wo shi yi ge Meiguo ren,dan shi wo zhu zai Zhong guo.我是一个美国人,但是我住在中国。Wo 28 sui le.我28岁了。Wo hen gao,(bald [guangtou]). Wo mei you (hair…[tou fa]) 我很高,光头。我没有头发。Wo de zui xi huan (colors) shi (green) he (blue).[Wo zui xi huan de(colors[yan se/se cai]) shi (green[lv se]) he (blue[lan se]).] 我最喜欢的 颜色/色彩 是绿色和蓝色。Wo de ai hao shi (traveling[lv you/lv xing]), kan shu, kan dian ying he xue xi Zhongwen.我的爱好是旅游/旅行,看书,看电影和学习中文。Wo ye xi huan (listening to[ting]) ying yue.我也喜欢听音乐。Wo xue xi Zhongwen zai Zhong guo yinwei hen duo Zhong guo ren zai (there[na li]).Maybe you can say the sentense like this better:Wo zai Zhong guo xue xi Zhongwen,yinwei hen duo Zhong guo ren zai na li.I don't know if it's the meaning you wanna express?then the chinese is:我在中国学习中文,因为很多中国人在那里。Wo you (2 brothers[liang ge xiong di]) he (1 sister[yi ge jie mei]).我有两个兄弟和一个姐妹。ge ge哥哥=elder brother,di di弟弟=yonger brother;jie jie姐姐=elder sister,mei mei妹妹=younger sisterWo xiang Zhong guo ren hen you hao.我想中国人很友好。but better saying like this:Wo jue de/ren wei Zhong guo ren hen you hao.我觉得/认为中国人很友好。Wo ye xiang Zhong guo hen you yi si (interesting).better saying like this:Wo ye jue de/ren wei zhong guo hen you yi si.我也觉得/认为中国很有意思。Wo bu hui kan hai shi xie hen duo han zi ke shi wo yao xue xie geng duo better like this:Wo bu hui kan he xie hen duo han zi,ke shi wo yao xue xie geng duo.is "xie" writing?“hai shi” is...?and?or?我不会看和写很多汉字,可是我要学习更多。(this year…zhe ge nian?)it's "jin nian" or "zhe yi nian"今年/这一年Wo bu xi huan (dogs[gou]) yinwei tamen hen (dirty[zang]) he[er qie] hen chao/noisy.我不喜欢狗,因为他们很脏而且很吵。

No comments: